Szczegóły

Aktualizacja oprogramowania dla AM-8.3

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla urz±dzenia AM-8.3, oznaczona symbolem v23. Wprowadzone zmiany pozwalaj± na sterowanie paskiem cyfrowym bezpo¶rednio z wyj¶cia DMX. Obsługiwane s± układy oznaczone symbolami: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, WS2811, USC1903, USC1903, USC2903, TM1829, WS2812B. Każdy port może być niezależnie skonfigurowany do pracy z innym układem lub może pracować w trybie DMX. Dodano również obsługę trzech wej¶ć Remote Control, które pozwalaj± na zmianę programów za pomoc± zewnętrznych przycisków.

<< powrót